કાંણો કળશ અને વિધિની વક્રતા

One response to “કાંણો કળશ અને વિધિની વક્રતા

  1. mdgandhi21 September 21, 2014 at 11:00 PM

    આજના જમાનામાં ઈમીગ્રેશન માટે નિર્દોષ છોકરા-છોકરીઓના ભોગ લેવાય છે -બલી ચડાવાય છે તે સમજાવતી એક કરૂણ પ્રકારની વાર્તા….

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: