ફાધર્સ ડે વાર્તા # ૧૨

In memory of my late father Maganlal Shastri

ફધર્સ ડે

2 responses to “ફાધર્સ ડે વાર્તા # ૧૨

  1. Pingback: મારી વાર્તાની વાત (૨) | પ્રવીણ શાસ્ત્રીની વાર્તાઓ

  2. Hazari Amrut June 16, 2012 at 8:54 PM

    Happy Father’s Day.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: