શિલ્પા વાર્તા # ૧૭

3 responses to “શિલ્પા વાર્તા # ૧૭

 1. Pingback: મારી વાર્તાની વાત (૨) | પ્રવીણ શાસ્ત્રીની વાર્તાઓ

 2. DR. CHANDRAVADAN MISTRY July 27, 2012 at 9:40 AM

  ગો અવે ફ્રોમ માય સાઈટ.”
  ત ષારે શશલ્પાની ચરણરજ માથે ચનાવી. દયામણા ચહેરે, નર્ મ્ર્કે, આંખમાાં પ્ર્ાવાના આંસ સાથે વગર બોલ્યે લથડાર્ા પગે બહાર નીકળ્યો…..
  Nice Varta, Pravinbhai !
  Liked it !
  DR> CHANDRAVADAN MISTRY
  http://www.chandrapukar.wordpress.com
  Hope to see you on Chandrapukar

  Like

 3. Thakorbhai R Joshi July 26, 2012 at 6:37 AM

  Pravin Mama
  Very happy to read the stories.Thy are Ramujis & carries good messages.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: