ડોસીએ દાટ વાળ્યો

3 responses to “ડોસીએ દાટ વાળ્યો

 1. Pingback: મારી વાર્તાની વાત (૨) | પ્રવીણ શાસ્ત્રીની વાર્તાઓ

 2. pravinshastri August 3, 2012 at 10:17 PM

  ચંદ્રવદનભાઈ,
  આપનો નૅટ દ્વારા પરિચય થયો ત્યારે જ તમરી મોટાભાગની પોસ્ટ વાંચી નાંખી હતી. ખરેખર તો આપના સૂચનથીજ એબાઊટમાંં મારો પરિચય લખ્યો હતો. હું તો લેખનક્ષેત્રમાં નવો નિશાળીયો છું. અભિપ્રાય માત્ર એ રીતે જ દર્શાવી શકું. મને આપનો ભાવવાહી બ્લોગ ગમે છે.
  પ્રવીણ શાસ્ત્રી

  Like

 3. DR. CHANDRAVADAN MISTRY August 3, 2012 at 8:35 PM

  આઈ વોન્ટ ટ આપક સમથીંગ ટ મોવનકા ઇન પ્રેઝન્સ ઓફ્ફડ લવીંગ ફ્રેન્ડસ. મે આઈ?’ જ્યોજે પેથાભાઈ બોસ ને નમ્રર્ાથી પૂછ્ ં.
  ‘પયોર માઈ ફ્રેન્ડ. ગો એહેડ.’
  જ્યોજે ગજવામાંથી એક લાલ ડબ્બી કાઢી. મોના સામે ઘૂંટણીએ બેઠો. ‘મોવનકા માય ડાગલિંગ, વીલ ્ મેરી મી.’
  ‘યસ માય લવ. યસ આઈ વીલ.’
  ર્ાળીઓના ગડગડાટ વચ્ચે પેથાભાઈનો બડબડાટ કોઈએ ન સાંભળયો. પેથાભાઈ બબડર્ા હર્ા…આ “ડોશીએ ર્ો ડાટ વાળયો.”..
  Pravinbhai,
  MonikaNi Varta Gami.
  DR. CHANDRAVADAN MISTRY
  http://www.chandrapukar.wordpress.com
  Inviting you to Chandrapukar to read the NEW Post …and also the OLD Posts
  Your Comments Welcome !

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: