ન સમજાતા મીંડા વાર્તા # ૨૦

ન સમજાતા મીંડા

2 responses to “ન સમજાતા મીંડા વાર્તા # ૨૦

 1. Pingback: મારી વાર્તાની વાત (૨) | પ્રવીણ શાસ્ત્રીની વાર્તાઓ

 2. DR. CHANDRAVADAN MISTRY August 10, 2012 at 7:20 PM

  ૧૯૪૩ની સાલમાાં આજના ગોમર્ીમાાં પણ કેસરવરણી સમર સેવવકા હર્ા. પોર્ાના ગુરુ અને સસરા મનુભાઈ લાઠી ચાર્જમા ઘવાયા હર્ા. અભેવસિંગની લાઠીના ફટકાથી ખોપરી ફાટી ગઈ હર્ી. સમર સેવવકા ગોમર્ીએ મનુભાઈનુાં માથુાં ખોળામાાં લઈ લીધુાં. મનુભાઈ િોલ્યા “િેટી હવે મારી બચિંર્ા છોડ. જા તુાં િીજાને સાંભાળ. એઓ જીવશે ર્ો આઝાદી વહેલી આવશે.” વાંદે માર્રમ્ આખરી શબ્દ સાથે મનુભાઈએ દેહ છોડયો….
  The Varta revealed the Fact not known to me.
  Thanks !
  DR. CHANDRAVADAN MISTRY
  http://www.chandrapukar.wordpress.com
  Hope to see you on Chandrapukar for the New Post based on the WORDS of GANDHIJI.
  Jai Shree Krushna ! Happy Janmashthmi !

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: