દેવકી – યશોદા વાર્તા # ૨૧

દેવકી યશોદા

2 responses to “દેવકી – યશોદા વાર્તા # ૨૧

 1. Pingback: મારી વાર્તાની વાત (૨) | પ્રવીણ શાસ્ત્રીની વાર્તાઓ

 2. DR. CHANDRAVADAN MISTRY August 21, 2012 at 9:32 AM

  માં દીકરી વળગી પડ યા.
  “હેપ્પી બથા ડ ે માય બૅબી.”
  લીના, એલલઝાબેથ અને અંજનીની વચ્ચે ઉભી હર્ી.
  Praesh +Ajani=3 Daughters…and the 4th=LINA
  The Varta talking as YASHODA (and DEVKI) is a SERIOUS MESSAGE of LOVING DAUGHTERS equally as the SONS.
  Nice !
  DR. CHANDRAVADAN MISTRY
  http://www.chandrapukar.wordpress.com
  Inviting ALL to Chandrapukar !

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: