મન્ના ડે અને કિશોરકુમાર – પડોસનમાં

મહેમુદના આગ્રહને માન આપીને કિશોરકુમાર સામે આ શાસ્ત્રીય સંગિતના ધુરંધર ગાયકને હારવાનું સ્વીકારવું પડ્યું. ખુબ મજાનો વિડિયો.

One response to “મન્ના ડે અને કિશોરકુમાર – પડોસનમાં

  1. ગોદડિયો ચોરો… June 6, 2014 at 1:43 PM

    શ્રી પ્રવિણકુમાર

    મહાન ગાયકો દ્વારા શાસ્ત્રીય સંગીત માહોલમાં હાસ્ય જમાવતું ગીત

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: