ગોપીક્રિશ્ન અને વૈજયતિમાલાના બે ક્લાસીકલ ડેન્સ

3 responses to “ગોપીક્રિશ્ન અને વૈજયતિમાલાના બે ક્લાસીકલ ડેન્સ

 1. Vinod R. Patel June 16, 2014 at 9:33 PM

  ક્લાસિકલ સંગીત પછી હવે ક્લાસિકલ નૃત્ય નો આ વિડીયો મનહર હતો .

  પોસ્ટની આવી નવીનતા ગમી .

  અમેરિકનો ચા ચા ચા ને બદલે ભારતના આવા ભરત નાટ્યમ નૃત્ય જો જુએ તો એમને ખબર પડે કે નૃત્ય કળા એ શું ચીજ છે .

  Like

 2. Manu Bhatt June 16, 2014 at 12:45 PM

  I spoke too quickly without seeing the whole video. I apologize!

  Like

 3. Manu Bhatt June 16, 2014 at 12:37 PM

  It is Sandhya and Gopi Krishna.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: