પોલીસ ચોકીથી બોલું છું – ARCHER

"સુરતી ઉંધીયુ"

એક બાપુને પરીક્ષામાં કોઈપણ સવાલનો જવાબ નહોતો આવડતો. એટલે બાપુએ જવાબમાં પેપરમાં સવાલ લખ્યો અને દરેક સવાલની નીચે ||||||||||||||||||||||||||||| આવી ઉભી લાઈનો મારી દીધી અને નીચે લખ્યું, “ સ્ક્રેચ કરીને જવાબ વાંચો”.

.

છગન: જો દુનિયાના બધા પુરુષોના ચહેરા એક જેવા થઇ જાય તો શું થાય?

મગન: એમની હાલત ગેસના બાટલા જેવી થઇ જાય, આજે આ ઘરે તો કાલે બીજી ઘરે…એમાં પુરુષોને નુકશાન કશું નથી.

.

CLICK FOLLOWING LINK FOR AUDIO IN GUJARATI:

police choki thi bolu chhu

.

Archer:


.

Slide1 (2)

.

Slide2 (2)

.

View original post

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: