અત્યાર સુધી તો સવાર જોઈ હતી, મહેકતી સવાર આજે પ્રથમ વખત જોઈ

One response to “અત્યાર સુધી તો સવાર જોઈ હતી, મહેકતી સવાર આજે પ્રથમ વખત જોઈ

  1. મનસુખલાલ ગાંધી, યુ.એસ.એ. January 20, 2016 at 8:03 PM

    તાઝગીથી ભરેલો બહુ સુંદર ફોટો છે.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: