કરે છે આગેકૂચ પૂરબહારમાં ફૂલો, નશીલી સાંજને કેવો વિજય જ્વલંત મળે !

One response to “કરે છે આગેકૂચ પૂરબહારમાં ફૂલો, નશીલી સાંજને કેવો વિજય જ્વલંત મળે !

  1. Vinod R. Patel February 4, 2017 at 11:49 PM

    વસંત ઋતુમાં યૌવન માદક બનતું હોય છે .વસંતમાં કુદરત પણ માદક બને છે.ફેબ્રુઆરી મહિનામાં

    વસંત અને વેલેન્ટાઈનની અસર પ્રેમીઓમાં જણાય છે . વસંત એ કુદરતનું યૌવન છે .

    જય વસાવડાની કલમે લખાયેલો લેખ મજાનો છે.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: