ફણગાવેલાં ‘મગ’/BJMistri

માનું છું કે સૌને આ માહિતી ગમશે. આભાર ભીખુભાઈ, આભાર પ્રજ્ઞાબહેન.

નીરવ રવે

View original post

One response to “ફણગાવેલાં ‘મગ’/BJMistri

  1. pragnaju July 26, 2018 at 7:02 AM

    thanks

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: