નાસાનું સ્પેસક્રાફ્ટ ‘પાર્કર સોલર પ્રોબ’ સૂર્યના કોરોનાની ઐતિહાસિક સફરે

જેમને વૈજ્ઞાનિક વાતોમાં ઋચી હોય એમણે આ બ્લોગની મુલાકાત લેવી જ જોઈએ.

2 responses to “નાસાનું સ્પેસક્રાફ્ટ ‘પાર્કર સોલર પ્રોબ’ સૂર્યના કોરોનાની ઐતિહાસિક સફરે

  1. pravinshastri September 9, 2018 at 6:45 AM

    ખુબ સરળ ભાષામાં વૈજ્ઞાનિક વાતો લખાયલી છે. ધન્યવાદને પાત્ર છે.

    Like

  2. Vinod R. Patel September 6, 2018 at 12:17 PM

    વિજ્ઞાન -વિશેષ જ્ઞાન માટેનો અભ્યાસપૂર્ણ લેખ. લેખક મિત્ર શ્રી હરીશભાઈ ને અભિનંદન .

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: