વહેતી વાર્તા ” શ્વેતા”

shweta_title

આ શિર્ષક પર ક્લિક કરો, અને ડાઉન લોડ કરી ઓફ -લાઈન વાંચી શકશો.

ઓન લાઈન વાંચવા માટે…

 1. શ્વેતાના સર્જનની વાત
 2. શ્વેતાની સમીક્ષા – માધવી પંડ્યા દવે
 3. પ્રકરણ – ૧
 4. પ્રકરણ – ૨
 5. પ્રકરણ – ૩
 6. પ્રકરણ – ૪
 7. પ્રકરણ – ૫
 8. પ્રકરણ – ૬
 9. પ્રકરણ – ૭
 10. પ્રકરણ – ૮
 11. પ્રકરણ – ૯
 12. પ્રકરણ – ૧૦
 13. પ્રકરણ – ૧૧
 14. પ્રકરણ – ૧૨
 15. પ્રકરણ – ૧૩
 16. પ્રકરણ – ૧૪
 17. પ્રકરણ – ૧૫, ૧૬
 18. પ્રકરણ – ૧૭
 19. પ્રકરણ – ૧૮
 20. પ્રકરણ – ૧૯
 21. પ્રકરણ – ૨૦
 22. પ્રકરણ – ૨૧
 23. પ્રકરણ – ૨૨
 24. પ્રકરણ – ૨૩
 25. પ્રકરણ – ૨૪
 26. પ્રકરણ – ૨૫
 27. પ્રકરણ – ૨૬
 28. પ્રકરણ – ૨૭
 29. પ્રકરણ – ૨૮
 30. પ્રકરણ – ૨૯
 31. પ્રકરણ – ૩૦
 32. શ્વેતાને શુભાશિષ – વાચકોના પ્રતિભાવો
%d bloggers like this: