વહેતી વાર્તા ” શ્વેતા”

shweta_title

આ શિર્ષક પર ક્લિક કરો, અને ડાઉન લોડ કરી ઓફ -લાઈન વાંચી શકશો.

ઓન લાઈન વાંચવા માટે…

 1. શ્વેતાના સર્જનની વાત
 2. શ્વેતાની સમીક્ષા – માધવી પંડ્યા દવે
 3. પ્રકરણ – ૧
 4. પ્રકરણ – ૨
 5. પ્રકરણ – ૩
 6. પ્રકરણ – ૪
 7. પ્રકરણ – ૫
 8. પ્રકરણ – ૬
 9. પ્રકરણ – ૭
 10. પ્રકરણ – ૮
 11. પ્રકરણ – ૯
 12. પ્રકરણ – ૧૦
 13. પ્રકરણ – ૧૧
 14. પ્રકરણ – ૧૨
 15. પ્રકરણ – ૧૩
 16. પ્રકરણ – ૧૪
 17. પ્રકરણ – ૧૫, ૧૬
 18. પ્રકરણ – ૧૭
 19. પ્રકરણ – ૧૮
 20. પ્રકરણ – ૧૯
 21. પ્રકરણ – ૨૦
 22. પ્રકરણ – ૨૧
 23. પ્રકરણ – ૨૨
 24. પ્રકરણ – ૨૩
 25. પ્રકરણ – ૨૪
 26. પ્રકરણ – ૨૫
 27. પ્રકરણ – ૨૬
 28. પ્રકરણ – ૨૭
 29. પ્રકરણ – ૨૮
 30. પ્રકરણ – ૨૯
 31. પ્રકરણ – ૩૦
 32. શ્વેતાને શુભાશિષ – વાચકોના પ્રતિભાવો

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,141 other followers

Please Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,141 other followers

%d bloggers like this: