સંખ્યાવાચન: બિલિયન-ટ્રિલિયન-ક્વાડ્રિલિયન તથા ખર્વ-પરાર્ધ સંખ્યાઓ

તમને ક્યાં સુધી ગણતા આવડે છે? અમારા ટ્રંપ સાહેબ ના ડોલર ૭૦ રૂપિયાના ભાવે કન્વર્ટ કરો અને તે રૂપિયાના પૈસા કરીને તમને ગણવાનું કહે તો એ પૈસા ગણતા કેટલો સમય લાગે? અમારા દવે સાહેબને જવાબ જોઈએ છે. આ લેખ રસિક અને જ્ઞાન વર્ધક છે. દવે સાહેબના આભાર સહિત આપને માટે રજુ કરું છું.

2 responses to “સંખ્યાવાચન: બિલિયન-ટ્રિલિયન-ક્વાડ્રિલિયન તથા ખર્વ-પરાર્ધ સંખ્યાઓ

  1. હરીશ દવે (Harish Dave) October 17, 2018 at 9:33 AM

    સ્નેહભર્યા શદો બદલ આભાર !

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: