What I Want In A Man!

ડૉ. સુરેશકાન્ત પટેલ તરફથી એક ફોર્વડ થયેલી ઈ-મેઈલ મળી. એનો મૂળ સ્રોતની તો ખબર નથી, પણ એ મેઈલ મને ખૂબ રસિક લાગી. બસ એમની મંજુરીની રાહ જોયા વગર મારા વાચક મિત્રો માટે પોસ્ટ કરી દીધી. આશા છે કે કોઈના કોપી રાઈટનો ભંગ ન થયો હોય. અપેક્ષાઓની નકરી વાસ્તવિકતા.
ડૉ. સુરેશભાઈનો હાર્દિક આભાર.

તો વાંચો—-
What I Want In A Man!
Original List: At age 20 something…

1. Handsome
2. Charming
3. Financially successful
4. A caring listener
5. Witty
6. In good shape
7. Dresses with style
8. Appreciates finer things
9. Full of thoughtful surprises

What I Want in a Man, Revised List: At age 32

1. Nice looking
2. Opens car doors, holds chairs
3. Has enough money for a nice dinner
4. Listens more than talks
5. Laughs at my jokes
6. Carries bags of groceries with ease
7. Owns at least one tie
8. Appreciates a good home-cooked meal
9. Remembers birthdays and anniversaries

What I Want in a Man, Revised List At age 24

1. Not too ugly
2. Doesn’t drive off until I’m in the car
3. Works steady – splurges on dinner out occasionally
4. Nods head when I’m talking
5. Usually remembers punch lines of jokes
6. Is in good enough shape to rearrange the furniture
7. Wears a shirt that covers his stomach
8. Knows not to buy champagne with screw-top lids
9. Remembers to put the toilet seat down
10. Shaves most weekends

What I Want in a Man, Revised List At age 52

1. Keeps hair in nose and ears trimmed
2. Doesn’t belch or scratch in public
3. Can tow a RV or drive a Motor Home
4. Can cook a BBQ
5. Doesn’t re-tell the same joke too many times
6. Appreciates a good TV dinner
7. Helps with the housework

What I Want in a Man, Revised List At age 62

1. Doesn’t scare small children
2. Remembers where I have put things
3. Can still tow a van without causing chaos on the road
4. Only snores lightly when asleep
5. Remembers why he’s laughing
6. Is in good enough shape to stand up by himself
7. Usually wears some clothes
8. Doesn’t notice my facial hair and wrinkles
9. Remembers where he left his teeth
10. Stops trying to tell jokes

What I Want in a Man, Revised List At age 72

1. Breathing.
2. Doesn’t miss the toilet.
3. Remembers where we both live.

Send this to the women who will enjoy reading it and to the men who can handle it!

AFTER BEING MARRIED FOR 44 YEARS, I TOOK A CAREFUL LOOK AT MY WIFE ONE DAY AND SAID, “HONEY, 44 YEARS AGO WE HAD A CHEAP APARTMENT, A CHEAP CAR, SLEPT ON A SOFA BED AND WATCHED A 10-INCH BLACK AND WHITE TV, BUT I GOT TO SLEEP EVERY NIGHT WITH A HOT 25-YEAR-OLD GAL.

NOW I HAVE A $500,000.00 HOME, A $45,000.00 CAR, NICE BIG BED AND PLASMA SCREEN TV, BUT I’M SLEEPING WITH A 65-YEAR-OLD WOMAN. IT SEEMS TO ME THAT YOU’RE NOT HOLDING UP YOUR SIDE OF THINGS.”

MY WIFE IS A VERY REASONABLE WOMAN. SHE TOLD ME TO GO OUT AND FIND A HOT 25-YEAR-OLD GAL, AND SHE WOULD MAKE SURE THAT I WOULD ONCE AGAIN BE LIVING IN A CHEAP APARTMENT, DRIVING A CHEAP CAR, SLEEPING ON A SOFA BED AND WATCHING A 10-INCH BLACK AND WHITE TV.

AREN’T OLDER WOMEN GREAT
THEY REALLY KNOW HOW TO SOLVE YOUR MID-LIFE CRISIS!

2 responses to “What I Want In A Man!

  1. pravinshastri July 5, 2014 at 6:44 PM

    વયસ્કોએ આંખ કાન બંધ કરવા જેવી વાત છે. પહેલાના સમયમાં સ્ત્રી લગ્ન માટે એક પુરુષમાં બત્રીસ લક્ષણો શોધતી હતી. આજના જમાનામાં લગ્ન વગર જ સ્ત્રી જુદી જૂદી જરૂરીયાત માટે જૂદા જુદા બત્રીસ સાથીઓ સાથે જીવનનો આનંદ માણી શકે છે. જેમ કે મુવી જોવા માટે એક, મ્યુઝિયમ કે ઓપેરામાં જવા માટે બીજો, ઘરકામ માટે ત્રીજો સેક્સ માટે ચોથો. સ્પર્મ ડોનેશન માટે પાંચમો, બાળકોની સંભાળ માટે, પૈસા માટે, કેરિયર માટે વગેરે વગેરે વગેરે.ગાંધી સાહેબ, આજની હાઈ ફાઈ મહિલાઓ સેક્સની બાબતમાં એક ગોરધન પર આધાર નથી રાખતી.

    Like

  2. mdgandhi21 July 4, 2014 at 4:43 PM

    દરેક વયની રેન્જમાં, સ્ત્રીને પુરુષમાં શું જોઈએ છે તેનું તો લીસ્ટ બનાવ્યું, પણ, પથારીમાં કેવી અને કેટલી strong Sex કરે કે કરી શકે, તેવી કોઈ ડીમાન્ડ કોઈ વય જુથમાં નથી………!!!!!! કે પછી બીચારીને આવી કોઇ જરૂર નહીં લાગી હોય…..!!!!! કે પછી, એમાં તો જેવું મલ્યું તેવું ચલાવી લેવાનું…….!!!!!!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: